Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do Regionalnego Centrum Kultury

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: ZP/1/2012

1. Nazwa i adres zamawiającego

Chocianowski Ośrodek Kultury 59-140 Chocianów ul. Kościuszki 5

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.chok.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej następujących części zamówienia:

I. część – roboty budowlane obejmujące remont sali widowiskowej wraz ze sceną i zapleczem, remont pomieszczeń administracyjnych, remont sali spotkań, remont sanitariatów wraz z komunikacją i wejściem dla niepełnosprawnych, remont sali plastycznej;

II. część – dostawa sprzętu oświetleniowo nagłaśniającego;

III. część – dostawa wyposażenia sali widowiskowej, plastycznej i sali spotkań;

IV. część – dostawa wyposażenia sali tanecznej;

V. część – dostawa wyposażenia do biur

W przypadku II, III, IV i V części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do transportu, załadunku i wyładunku oraz montażu i ustawienia wyposażenia we wskazanych pomieszczeniach w Chocianowskim Ośrodku Kultury.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie I części zamówienia określony jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie II, III, IV i V części zamówienia określony jest w zał. nr 5 do SIWZ oraz załączniku nr 1 do umowy.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia

31.10.2012 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnia.

8. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

Chocianowski Ośrodek Kultury 59-140 Chocianów ul. Kościuszki 5 – sekretariat

do dnia 14.06.2012 r. do godz. 10.00

11. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2012 r.

Chocianów 28.05.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
opis techniczny
specyfikacje techniczne
przedmiar

RYSUNKI:
orientacja
przekroje – inwentaryzacja
przekroje – po zmianach
rzut piwnic
rzut przyziemia – instalacja oswietleniowa
rzut przyziemia – inwentaryzacja
rzut przyziemia – zmiany
rzut przyziemia – po zmianach
stolarka
plan sytuacyjny

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3

ZMIANA SIWZ
ZMIANA SIWZ 2