Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Ogniska Muzycznego składają w siedzibie CHOK wypełniony kwestionariusz osobowy w terminie do końca maja roku poprzedzającego planowany rok nauki. Dyrektor CHOK może ogłosić w trakcie roku szkolnego drugi nabór do Ogniska.
W przypadku ewentualnych wątpliwości o stan zdrowia kandydata Ognisko może dodatkowo zażądać przedłożenia opinii lekarza.
Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności (egzaminu wstępnego) polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, słuchu muzycznego, poczucia rytmu, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Egzaminy wstępne kandydatów do Ogniska odbywają się w miesiącu czerwcu w wyznaczonym terminie.
Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na niniejszej stronie internetowej (www.chok.pl)  w zakładce „Ognisko Muzyczne – dokumenty” i w sekretariacie CHOK. Wypełniony formularz można złożyć w każdym momencie roku szkolnego.
W bieżącym roku szkolnym 2016/17 do Ogniska uczęszcza około 70 uczniów.
*uwaga
ruszyła rekrutacja uczniów do Ogniska Muzycznego na rok 2017/2018
plakat ognisko