Ognisko muzyczne – rekrutacja
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Ogniska Muzycznego składają w siedzibie RCK wypełniony kwestionariusz osobowy w terminie do końca czerwca roku poprzedzającego planowany rok nauki.  Ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa możliwe jest złożenie podania elektronicznie oraz w pierwszym tygodniu września.
Dyrektor RCK może ogłosić w trakcie roku szkolnego drugi nabór do Ogniska.
W przypadku ewentualnych wątpliwości o stan zdrowia kandydata Ognisko może dodatkowo zażądać przedłożenia opinii lekarza.
 
Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności (egzaminu wstępnego) polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, słuchu muzycznego, poczucia rytmu, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Egzaminy wstępne kandydatów do Ogniska odbywają się w miesiącu wrześniu w wyznaczonym terminie.
 
Wypełniony wniosek można złożyć w każdym momencie roku szkolnego.
 
Wzór wniosku:
 
Ognisko Muzyczne przy RCK funkcjonuje od 2015 roku.

Zasadniczym  celem działalności Ogniska jest:

– kształcenie muzyczne dzieci,  młodzieży i dorosłych

– krzewienie kultury muzycznej

– wychowanie słuchaczy na estetycznych  i wrażliwych odbiorców sztuki muzycznej

– przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia   w szkolnictwie muzycznym

 

Realizacja celów Ogniska następuje poprzez:

– organizowanie i prowadzenie zajęć muzycznych (indywidualnych i grupowych)

– szerokie propagowanie sztuki muzycznej wśród lokalnej społeczności oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami.

Cykl nauczania w Ognisku realizowany jest następująco:Uczestnicy w wieku od 6 roku życia, młodzież i dorośli – cykl czteroletni.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu 76/8185580.