LODOWISKO W CHOCIANOWIE

Zapraszamy serdecznie na LODOWISKO POD PAŁACEM W CHOCIANOWIE!

Wspaniała atrakcja zimowa po raz pierwszy w Chocianowie!

OTWARCIE 22 GRUDNIA 2023 o godz. 17:00

Cennik korzystania z lodowiska

Bilety

1 tercja: 45 min

Bilet ulgowy: 5 zł

Bilet normalny: 10 zł

Wynajem obiektu na wyłączność możliwa tylko w godzinach 8:00 – 15:00: 1800 zł/ tercję

Inne usługi:

Opłata za wypożyczenie sprzętu jest jednorazowa i niezależna od czasu przebywania na lodzie.

Wypożyczenie łyżew: 10 zł

Wypożyczenie kasku: 5 zł

Opłaty za brak zwrotu

1 pary łyżew: 300 zł

1 kasku: 100 zł

Prawo do wejścia na lodowisko mają jedynie osoby /grupy zorganizowane/, które uiściły opłatę minimum za 45 minut korzystania z obiektu zgodnie z cennikiem.

W przypadku wcześniejszego opuszczenia lodowiska /przed upływem 45 minut/ nie zwraca się pieniędzy.

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej lub studentom do 26 roku życia
po okazaniu legitymacji szkolnej bądź studenckiej oraz emerytom po okazaniu legitymacji emeryta.

Uwaga! W przypadku przekroczenia czasu 45 minut przy wyjściu będzie pobierana dopłata jak za kolejną tercję.

Nie honorujemy kart: Multisport, FitProfit, Karty Dużej Rodziny, Medicover Sport, itp.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lodowiska:

REGULAMIN LODOWISKA  Plac przy Pałacu w Chocianowskim Parku Piastowskim

Zarządcą lodowiska jest Regionalne Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów.

Wejście na lodowisko jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

Rozdział I

Charakterystyka lodowiska

Sztuczne lodowisko posiada taflę o wymiarach 10m x 30m.

Teren lodowiska jest monitorowany.

Rozdział II

Godziny otwarcia

1. Lodowisko czynne jest codziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:

16:00 – 16:45, 17:00 – 17:45, 18:00 – 18:45, 19:00 – 19:45

W sobotę i niedzielę w godzinach:

12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45, 14:00 – 14:45, 16:00 – 16:45, 17:00 – 17:45, 18:00 – 18:45, 19:00 – 19:45

2. Zorganizowane zajęcia dla dzieci odbywają się na lodowisku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

3. Wynajęcie całego lodowiska możliwe jest tylko w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00

4. W przypadku organizowania na lodowisku imprez zastrzega się prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska lub zamknięcia lodowiska.

5. Zarządca ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

Rozdział III

Zasady korzystania z lodowiska

1. Użytkownicy korzystają z lodowiska na własną odpowiedzialność.

2. Z tafli lodowiska może w tym samym czasie korzystać maksymalnie 80 osób.

3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby, które wykupiły w kasie bilet wstępu.

4. Osobom uprawnionym przysługuje prawo nabycia biletu ulgowego tylko za okazaniem ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki.

5. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez bramkę wejściową.

6. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z Regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i obsługi lodowiska.

7. Osoby korzystające z lodowiska, które w skutek łamania postanowień Regulaminu, jak również braku zachowania należytej staranności wyrządziły swoim zachowaniem lub zaniechaniem szkodę na mieniu lub osobie, ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą i materialną.

8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione zarówno w szatni jak i na całym terenie, na którym znajduje się lodowisko.

9. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.

10. Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie całego obiektu przez podopiecznych odpowiedzialny jest opiekun grupy, który po zakończeniu zajęć zobowiązany jest wyprowadzić podopiecznych z obiektu.

11. Dzieci do lat 7 bez opieki osoby dorosłej nie będą wpuszczane na obiekt.

12. Osoby korzystające lodowiska zobowiązuje się do:

– zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się tylko i wyłącznie w jednym kierunku (przeciwnym do wskazówek zegara); zmiana kierunku jazdy może nastąpić tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska,

– jazdy w rękawiczkach i nakryciu głowy, a dzieci i młodzież do lat 16 w kasku ochronnym,

– zdyscyplinowanego i kulturalnego zachowania się na obiekcie,

– poszanowania mienia,

– przestrzegania komunikatów oraz poleceń spikera,

– dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej.

13. Na terenie obiektu zabrania się:

– chodzenia w łyżwach poza obiektem i poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,

– palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, żucia gumy oraz wnoszenia i spożywania alkoholu,

– używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,

– jazdy tzw. „wężykiem”, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,

– jazdy z dziećmi na rękach,

– wnoszenia napojów oraz jedzenia na taflę lodowiska,

– rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,

– wprowadzania zwierząt,

– jazdy dzieci do lat 7 bez opieki osoby dorosłej,

– wchodzenia na lodowisko bez łyżew,

– wchodzenia na taflę w trakcie czyszczenia lodu,

– wchodzenia lub opuszczania lodowiska przez bandę,

– przebywania na lodzie poza wyznaczonymi godzinami.

14. Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem środków odurzających.

15. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje wezwaniem ochrony i poniesieniem kosztów interwencji.

Rozdział IV

Opłaty za korzystanie z lodowiska

Wszystkie ceny usług na lodowisku zawarte są w Cenniku, stanowiącym załącznik do

Regulaminu.

Rozdział V

Regulamin wypożyczalni sprzętu

1. Osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu wypożyczalni.

2. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach funkcjonowania lodowiska.

3. Na stanie wypożyczalni znajduje się sprzęt w postaci łyżew i kasków

4. Dzieciom do lat 7 bez opieki osoby dorosłej sprzętu nie wypożycza się.

5. Wypożyczany sprzęt powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.

7. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczanego sprzętu w stanie nieuszkodzonym zaraz po zejściu z tafli lodowiska.

8. Zdanie sprzętu musi nastąpić do 10 minut od zakończenia jazdy na lodzie.

9. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.

10. W przypadku zagubienia lub niezwrócenia wypożyczonego sprzętu, będzie pobierana opłata w wysokości zgodnej z załącznikiem do Regulaminu.

11. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.

12. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz miejscach wyłożonych gumową wykładziną.

Rozdział VI

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48512084372).
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz w celu realizacji zadań statutowych Regionalnego Centrum Kultury na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  8. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przetwarzanie danych osobowych – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego jest Regionalne Centrum Kultury z siedzibą w Chocianowie przy ul. Kościuszki 5.

Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 512084372).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 30 dni.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.