PLAKAT NA PISANKĘ I PALMĘ

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO 2018

 1. Organizator:

Chocianowski Ośrodek Kultury.

2. Cele konkursu:

– zachowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy,

– promowanie amatorskiej twórczości i lokalnego folkloru,

– zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs.

3. Adresaci konkursu:

Konkurs zaadresowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów i odbywa
się w dwóch kategoriach:

I. TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA:

a) w kategorii palma wielkanocna przyjmowane są prace indywidualne:

– uczniowie przedszkola – 5 latki

– uczniowie przedszkola – 6 latki

– uczniowie szkoły podstawowej – 1 klasa

b) palma powinna być wykonana z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i form zdobniczych,

c) uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

II. PISANKA WIELKANOCNA:

a) w kategorii pisanka wielkanocna przyjmowane są prace indywidualne:

- uczniowie szkoły podstawowej (2-3 klasa)

- uczniowie szkoły podstawowej (4-5 klasa)

- uczniowie szkoły podstawowej (6-7 klasa)

b) pisanka powinna być wykonana tradycyjnymi formami zdobniczymi: kraszanka, wosk, zdobienie bibułami itp.,

c) pod uwagę nie będą brane prace zawierające gotowe ozdoby niewykonane własnoręcznie,

d) uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową

4. Warunki udziału:

a) warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Organizatora pracy
w wybranej kategorii wraz z metryczką zawierającą następujące informacje:

– imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwa szkoły, klasa, telefon kontaktowy wykonawcy,

b) pracę należy dostarczyć w terminie od 1 do 22 marca 2018 roku ( czwartek).

5. Do udziału w konkursie zapraszamy:

a) uczniów przedszkoli,

b) uczniów szkół podstawowych,

c) uczniów świetlic szkolnych,

d) dzieci z świetlic i wiejskich ośrodków kultury.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

a) o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie,

b) oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora,

c) nagrody zostaną przyznane za zdobycie I,II,III miejsca w każdej z kategorii,

d) decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.

7. Postanowienia końcowe

a) zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu,

b) prace konkursowe będzie można odbierać w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury
po zakończeniu wystawy pokonkursowej,

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu,

d) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Kwestie sporne, nieujęte
w regulaminie, rozstrzyga Organizator.

e) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych -tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm).

Dodatkowych informacji na temat konkursu w imieniu Organizatora udziela:

Sylwia Stachowicz; e-mail: chok5@wp.pl, tel.: 76 81 85 580