Plakat - konurs na palmę 2023

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2023

1. Organizatorzy:

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny w Chocianowie, Urząd Miasta i Gminy Chocianów, Regionalne Centrum Kultury

2. Cele konkursu:

– zachowanie tradycji związanych z okresem Wielkanocy,

– promowanie amatorskiej twórczości i lokalnego folkloru,

– doskonalenie umiejętności plastycznych i wrażliwości estetycznej,

– wyłonienie najpiękniejszych prac.

3. Adresaci konkursu:

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną zaadresowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów i odbywa się w następujących  kategoriach:

a) w kategorii palma wielkanocna przyjmowane są prace indywidualne:

– uczniowie przedszkola – 5 i 6 latki

– uczniowie szkoły podstawowej – 1-3 klasa

– uczniowie szkoły podstawowej – 4-5 klasa

– uczniowie szkoły podstawowej – 6-8 klasa

b)palma powinna być wykonana z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i form zdobniczych,

c)uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową

4. Warunki udziału:

a)warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Organizatora – Regionalnego Centrum Kultury pracy wraz z metryczką zawierającą następujące informacje:

– imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwa szkoły, klasa, telefon kontaktowy do uczestników

b)pracę należy dostarczyć w terminie od 20do 24 marca 2023 roku.

c) po ocenie komisji konkursowej prace należy odebrać w dniach 30-31 marca br. i przyjść z palmą na mszę św. dnia 2 kwietnia o godz. 11:30 do kościoła pw. Św. Józefa Robotnika w Chocianowie.

d) wręczenie nagród nastąpi dnia 2 kwietnia br. po mszy św. o godz. 11:30 na Placu Wolności w Chocianowie.

5. Do udziału w konkursie zapraszamy:

a)uczniów przedszkoli,

b)uczniów szkół podstawowych,

c)uczniów świetlic szkolnych,

d)dzieci z świetlic i wiejskich ośrodków kultury.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

a)o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie,

b)oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów,

c)nagrody zostaną przyznane za zdobycie I,II,III miejsca w każdej z kategorii,

d)decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.

7. Postanowienia końcowe

a) zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu,

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany warunków konkursu,

c) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Kwestie sporne, nieujęte w regulaminie, rozstrzygają Organizatorzy.

d) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych -tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.